NDA

Når du sender beskrivelser, dokumenter og andetmateriale om en case til Bang & Jensen Group ApS behandler vi dette med største fortrolighed. Vi behandler dine oplysninger, som var det vores egne, og oplysninger om din case ikke videregives derfor ikke til tredjemand uden dit samtykke.

 

Fortrolighedserklæringen indebærer, at Bang & Jensen Group ApS er ansvarlig for: 

  • at materialet altid opbevares utilgængeligt for uvedkommende,


  • at materialet hverken gengives mundtlig eller skriftlig uden foregående aftale (det kan f.eks.være via din accept af det præsentationsmateriale, Bang & Jensen Group ApS udarbejder),


  • at materialer alene behandles af Bang & Jensen Group ApS og koncernforbundne selskabers direktion, medarbejdere, revisor, advokat eller relevante forretningspartnere samt tiltænkte investorer,


  • at de nævnte personer gøres bekendt med nærværende erklæring og overholder denne,


  • at materialet uden ugrundet ophold returneres på anfordring, uanset grunden hertil samt


  • at eventuelle kopier af materialet eller dele deraf samt arbejdsnotater vedrørende casen er makuleret forinden originalmaterialet returneres.

 

Når du fremsender materiale til os, accepterer du samtidig, at materialet behandles efter ovenstående forskrifter.

Hvis du har spørgsmål til fortrolighedserklæringen, kan du henvende dig til:

 

Bang & Jensen Group ApS

Thomas Riel Andreasen

+45 4050 1204

Thomas@BangJensenGroup.com